Yargıtay kararı doğrultusunda hakkında ByLock İddiası olan tutuklulara ilişkin tahliye talebi dilekçesi

  • 0

Yargıtay kararı doğrultusunda hakkında ByLock İddiası olan tutuklulara ilişkin tahliye talebi dilekçesi

Yargıtay kararı doğrultusunda hakkında ByLock İddiası olan tutuklulara ilişkin tahliye talebi dilekçesini istifadenize sunuyoruz.

HAKKINDA BYLOCK İDDİASI OLANLARA İLİŞKİN TAHLİYE TALEBİ DİLEKÇESİ

……………..CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA/
……………. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA/
……………..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ……….CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
DOSYA NUMARASI: 201…/
ŞÜPHELİ/SANIK     :


SUÇ: FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ/YÖNETİCİLİĞİ (TCK’NIN 314. MADDESİ)
TALEP: YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ’NİN 26/10/2017 TARİH VE 2017/1809 ESAS,
2017/5155 KARAR SAYILI BOZMA İLAMINDAKİ FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ HAKKINDAKİ YENİ İÇTİHADI NAZARA ALINARAK TAHLİYE KARARI VERİLMESİDİR.
AÇIKLAMALAR:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek suçlarını son karar mercii olarak temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 26/10/2017 tarihli kararında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek suçu ile ilgili şu değerlendirmeler yapılmıştır. “Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır.

Organik bağ, canlı, geçişken,etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliği en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının emir ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü emir ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir.

Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir.

Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin “suç işlemek amacı olması aranır” Kuruluş, amaç, örgüt yapılanması ve faaliyet yöntemleri Dairemizin 2015/3 Esas sayılı kararında anlatılan ve nihai amacı, Devletin Anayasal nizamını cebir ve şiddet kullanarak değiştirmek olduğu anlaşılan FETÖ/PDY terör örgütünün başlangıçta bir ahlak ve eğitim hareketi olarak ortaya çıkması ve toplumun her katmanının büyük bir kesimince de böyle algılanması, amaca ulaşmak için her yolu mübah gören fakat sözde meşruiyetini sivil alanda dinden, kamusal alanda ise hukuktan aldığı izlenimi vermek için yeterli güce ulaşıncaya kadar alenen kriminalize olmamaya özen göstermek gerçeği nazara alındığında, örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan katlarla irtibatlı olduğu anlaşılan ve fakat örgütün nihai amacını bildiği, örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu yönünde herhangi bir delil bulunmayan sanığın hükme esas alınan ikrarı ve HTS kayıt içeriğine göre örgütün ilçe yapılanması içerisinde görevli oldukları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen şahıslarla telefonla görüşmek suretiyle irtibat içinde olmak, çoğunluğu kamuoyu nezdinde örgütün gerçek yüzünü ortaya koyan, hukuki kılıflarla kamu görevlileri ve sivil şahıslara yönelik bir kısım operasyonlara başladığı 2013 yılı öncesinde olmak üzere birkaç kez de bu tarihten sonra örgütün dini sohbet toplantılarına katılmak, örgüt tarafından çıkarılan gazetelere gerçek ismiyle abone olmak ve çoğunluğu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan okula göndermekten ibaret eylemlerinin, sanığın konumu ve kişisel özellikleri nazara alındığında sempati ve iltisak boyutunu aşan, örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli örgütsel faaliyetler kapsamında değerlendirilemeyeceği…”

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 24/04/2014 tarih 2015/3 Esas 2017/3 Karar sayılı kararında “teknik özellikleri, indirme ve kullanma yöntemi, kullanıcıları ve muhtevası itibariyle münhasıran FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanması amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütü mensupları tarafından kullanıldığı tespit edilen Bylock iletişim sistemine bu özelliğini bilerek dahil olan ve bu sistemi birçok kez kullananlar…” terör örgütü üyesi olarak kabul edileceği belirtilmiştir. Kararın devamında “ haberleşmenin kimlerle yapıldığı ve haberleşmenin içeriğinin tespiti mümkündür…. Haberleşmenin kimlerle yapıldığı ve içeriğinin tespit edilmesi kişinin yapının (terör örgütünün) içindeki konumunu tespit etmeye yarayacak bilgilerdir. Diğer bir deyişle kişinin örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumu (örgüt yöneticisi/ örgüt üyesi) tespit etmeye yarayacak bilgilerdir.”

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 14/07/2017 tarih 2017/1443 Esas, 2017/4758 Karar sayılı kararında “Bylock iletişim sisteminde bağlantı tarihi, bağlantıyı yapan IP adresi, hangi tarihler arasında kaç kez bağlantı yapıldığı, haberleşmenin kimlerle yapıldığı ve haberleşmenin içeriğinin tespiti mümkündür” denmiştir.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 26/10/2017 tarihli yeni içtihadında ise ; Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Örgüt üyesinin, örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin “suç işlemek amacı olması aranır”

Dairenin en son kararında ;
1. Örgüte sadece sempati duymak,
2. Örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek,
3. Örgütün amaç, değer ve ideolojisine ilişkin yayınları okumak ve bulundurmak,
4. Örgütün dini sohbet toplantılarına katılmak,
5. Örgüt tarafından çıkarılan gazetelere gerçek ismiyle abone olmak,
6. Çocuğunu örgüte müzahir olması nedeniyle kapatılan okula göndermek,
7. Örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli görmemiştir.

Örgütün sözde meşruiyet vitrini olarak kullanılan katlarla irtibatlı olduğu anlaşılan ve fakat örgütün nihai amacını bildiği, örgütle organik bir bağ kurarak hiyerarşisine dahil olduğu yönünde herhangi bir delil bulunmayan sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünü bozmuştur. Dairenin 24/04/2017 tarihli kararında Bylock kulanıcısı olmayı örgüt üyeliği için yeterli kabul ederken 14/07/2017 tarihli kararında Bylock iletişim içeriklerinin de tespiti ile örgüt içindeki konumunun bilinebileceği belirtilmiştir.

Dairenin 26/10/2017 tarihli kararı ise “Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır.” şeklindeki değerlendirmeyle örgütle organik bağ kurmayı yeterli görmemekte ayrıca süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Dairenin bu kabulünden hareketle bylock kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklananların Bylock iletişim içerikleri tespit edilmeden “süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetleri” tespit edilemeyeceği nazara alınarak bylock kullanıcısı olmak iletişim içerikleri olmadan tek başına örgüt üyeliğinin delili kabul edilemeyecektir. Kamuoyunda “Cumhuriyet Davası” olarak bilinen Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada bilirkişinin “FETÖ/PDY örgütünün internet platformlarındaki başka birtakım programların içine BYLOCK IP’sine yönlendirme yaptıklarını açıklaması da dikkkate alındığında BYLOCK UYGULAMASINDA IP’NİN GÖZÜKMESİ KESİN DELİL KUVVETİNİ KAYBETMİŞ OLMAKTA VE ŞÜPHELİ BİR DELİL olduğu ortaya çıkmaktadır.

NETİCE VE TALEP: Tüm açıklanan hususlar ve özellikle Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 26/10/2017 tarihli içtihadındaki FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği hakkındaki yeni değerlendirmeleri,isnad edilen suçlamaya dayanak gösterilen kanıtların delil değeri, tutuklu kalınan süre de nazara alınarak daha fazla mağduriyet oluşmaması amacıyla tutukluluk haline son verilerek TAHLİYE KARARI VERİLMESİ talep olunur.       /11/2017
Şüpheli/Sanık

EK: Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 26/10/2017 tarih ve 2017/1809 Esas 2017/5155 Karar sayılı ilamı