Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılanlar için örnek savunma dilekçesi

  • 0

Bylock kullandığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılanlar için örnek savunma dilekçesi

Ceza Muhakemesi Hukuku, iddianın – Bylock’un örgütün haberleşme programı olduğu, sadece örgüt üyeleri tarafından kullanıldığı, örgütün amaçları doğrultusunda suç oluşturan emir ve talimatların bu yolla verildiği – kanıtlanmasında hukuka uygun delillerin varlığını zorunlu görmüştür. Gerek Anayasa ve gerekse 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun amir hükümleri hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilmiş delillerle suçun ispatlanabileceğini ve sanık hakkında mahkumiyet kararı verilebileceğini, bunun dışında hukuka aykırı şekilde elde edilmiş delillere dayanılarak sanığın mahkum edilemeyeceğini kabul etmiştir.

Bu sebeple mevcut soruşturma ve davalarda delil olarak kabul edilen ve digital bir delil mahiyetinde olan bylock bilgi ve verileri CMK hükümlerine uygun şekilde tespit edilmiş, bulunmuş, elde edilmiş olması gerekmektedir.

CMK hükümlerine uyulmadan elde edilen delillerin kendisi bizatihi suç teşkil etse, faille net bir bağlantısı, illiyet bağı tespit edilse dahi delillerin kanuna aykırı elde edilmiş olması nedeniyle iddia edilen suç için fail cezalandırılamayacaktır. Kaldı ki bylock isimli iletişim uygulamasını indirmek ya da kullanmak bizatihi suç teşkil eden bir durum da değildir.

Belirtilen sebeplerle, örgüt üyeliğine dair delil olarak kabul edilen bylock uygulamasına ilişkin hazırlanan bu savunma, bylock veri ve bilgilerinin CMK’nın amir hükümleri doğrultusunda elde edilip edilmediği incelenmek suretiyle esas yönünden ziyade elde edilen bilgilerin yasak delil oldukları belirtilerek usül işlemlerine itiraz mahiyetinde hazırlanmıştır.

CMK’nın amir hükümlerine göre elde edilmeyen bir delilin esasına yönelik – bylock dijital delilinin içeriğine ilişkin – savunma yapmanın hukuki bir mantığı yoktur. Yasal olmayan bir bulgunun içeriği ne olursa olsun delil kabul edilemeyeceği için, Yargıtay 16. Ceza dairesi İlk Derece Mahkemesi olarak ve bazı İlk Derece Mahkemelerince verilen kararlarda bu hususa ilişkin gerekçe yazmak zorunda kalınmıştır.

Buna rağmen yazdıkları bu gerekçeler de yasal mevzuata uygun değildir. Yazılan gerekçeler de kararların CMK’ ya uygun olmadığı, bylock a ilişkin bilgi ve verilerin , gelen baskılar sonucu delil olarak kabul edildiğini göstermektedir.

Hazırlanan bu savunma ile ByLock dijital delilinin yasal delil olmadığı, MİT’ in idari görevinin nerede başlayıp nerede bittiği, Yargıtay ve mahkemelerce verilen kararların mevcut kanun ve içtihatlara aykırı oldukları yasal mevzuat çerçevesinde izah edilmiştir.

Savunmayı buradan indirebilirsiniz.

Bylock Kullandığı İddiasıyla Hakkında Adli İşlem Başlatılanlar İçin Örnek Savunma Dilekçesi

NOT: Bu savunma internet ortamında yayınlanan, herkes tarafından erişilebilecek açık kaynaklardan temin edilmiştir.